Kierunek Dietetyka

KIERUNEK DIETETYKA

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Dyscyplina wiodące: Nauki medyczne
Specjalności: Dietetyka kliniczna, Poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii

O kierunku
Kierunek Dietetyka umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka, oceny stanu odżywienia, technologii przygotowywania potraw, kontroli jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania, psychologii żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznych podstaw żywienia, technologii gastronomicznej oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób dietozależnych.
Dietetyk jako specjalista ds. żywienia nie tylko uczy jak zdrowo się odżywiać osoby chcące cieszyć się zdrowiem przez całe życie, ale też uświadamia jakie błędy żywieniowe popełniamy i jak je wyeliminować.
Wyposażenie/sprzęt:
- sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny,
- własna pracownia technologii żywności, gdzie znajdują się stanowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie potraw,
- stanowiska komputerowe umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej posiłków,
- laboratorium mikrobiologiczno-chemiczne, gdzie odbywa się m.in. badanie właściwości 
i jakości produktów spożywczych,
- analizator składu ciała.

Praktyki zawodowe
Zaplanowany wymiar praktyk zawodowych wynosi 12 tygodni - 480 godz. Praktyki zawodowe realizowane są w szpitalach, zakładach żywienia zbiorowego, pensjonatach, hotelach, przedszkolach itp.

Absolwenci
Dietetyka łączy wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycznymi oraz technologii gastronomicznych. Odnosi się do racjonalnego odżywiania człowieka zdrowego oraz chorego na wszystkich etapach jego rozwoju. Umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka, oceny stanu odżywienia, technologii przygotowywania potraw, kontroli jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania, psychologii żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznych podstaw żywienia, technologii gastronomicznej oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób dietozależnych. 

Perspektywy zawodowe
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
- publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej: klinikach, szpitalach oraz poradniach diabetologicznych i chorób metabolicznych,
- zakładach opieki długoterminowej i paliatywnej, domach opieki społecznej,
- ramach własnej działalności gospodarczej – gabinet dietetyczny i poradnictwa żywieniowego,
- placówkach szkolenia sportowców,
- instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
- jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka,
- organizacjach konsumenckich,
- zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (restauracje, stołówki szkolne i pracownicze, przedszkola – catering),
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
- centrach odnowy biologicznej, SPA, salonach kosmetycznych,
- szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Nasze atuty
- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, laboratoria i pracownie umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, pracownia antropometryczna, laboratorium biochemii i toksykologii, laboratorium mikrobiologii i biologii molekularnej, pracownia technologii potraw, pracownia
komputerowa z oprogramowaniem umożliwiającym układanie diet),
- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, 
- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Dietetyków PWSZ im. Witelona w Legnicy (działalność naukowa, edukacyjna i społeczna).

Partnerzy
- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
- publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej/placówki ochrony zdrowia,
- domy pomocy społecznej i domy dziecka,
- powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, 
- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
- hotele, 
- poradnie dietetyczne i gastroenterologiczne,
- ośrodki diagnostyki i terapii endoskopowej,
- sanatoria i uzdrowiska lecznicze.Akademik
Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

Pomoc materialna
Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie:
stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Kwoty pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022
stypendium socjalne - od 700 zł do 950 zł miesięcznie,
zwiększenie stypendium socjalnego - 500 zł miesięcznie,
stypendium rektora - od 750 zł do 950 zł miesięcznie,
stypendium dla osób niepełnosprawnych - od 600 zł do 800 zł miesięcznie,
zapomoga - od 300 zł do 2000 zł,
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów.
 
Dodatkowe informacje: Sekcja ds. pomocy materialnej - pokój 30 w budynku A, tel. 76 723 22 24.