Kierunek Fizjoterapia

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 10 semestrów (5 lat)
Uzyskany tytuł: magister
Dyscyplina wiodące: Nauki o kulturze fizycznej

O kierunku
Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym związanym z ochroną zdrowia, uznawanym za jeden z pięciu najbardziej rozwojowych na świecie. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie szerokiej, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym w myśl ustawy z dn. 25 września  2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1994). Fizjoterapeutami mogą zostać tylko osoby o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa pacjenta i zwiększa skuteczność leczenia. Fizjoterapeuta powinien działać z należytą starannością, z poszanowaniem zasad etyki i praw pacjenta oraz kierować się aktualną wiedzą medyczną. Szczególne predyspozycje do tego zawodu posiadają osoby łatwo nawiązujące kontakt z innymi, odpowiedzialne i cierpliwe. 
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę: profesorów i doktorów z zakresu medycyny oraz profesorów i doktorów nauk o kulturze fizycznej specjalizujących się w fizjoterapii. Odbywają się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.
Praktyczną naukę zawodu student realizuje w pracowniach fizjoterapii na uczelni oraz w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w zakładach i pracowniach rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych oraz na oddziałach szpitalnych.
Wykonując zawód fizjoterapeuty, po zdobyciu odpowiednich uprawnień, można:
- planować i prowadzić fizjoterapię,
- zlecać i dobierać wyroby medyczne do potrzeb pacjenta oraz uczyć pacjenta posługiwania się nimi,
- edukować, motywować do aktywności i propagować zachowania mające na celu zapobieganie niepełnosprawności,
- wydawać opinie i orzeczenia dotyczące stanu osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu jej procesu.
Ponadto absolwent będzie posiadał przygotowanie do:
- prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii,
- kierowania pracą zawodową osób będących fizjoterapeutami,
- zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
- nauczania zawodu fizjoterapeuty.

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe studenci odbywają już po I roku studiów – w łącznej ilości 1560 godzin. Obejmują one fizjoterapię ogólną, kinezyterapię, fizykoterapię i masaż, fizjoterapię kliniczną oraz obowiązkową praktykę zawodową po zaliczeniu ostatniego przewidzianego planem studiów egzaminu.
Dobór placówek prowadzących szkolenie praktyczne umożliwia studentom zapoznanie się z pełnym spektrum udzielanych świadczeń oraz stosowanym sprzętem i aparaturą. Kształcenie, poza ukierunkowaniem na uzyskanie gruntownej wiedzy, uwzględnia potrzebę kształtowania cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Absolwenci
Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia posiada predyspozycje do pracy z osobami zdrowymi i chorymi, z osobami z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi, z niepełnosprawnościami, jak również  z grupami wymagającymi dodatkowego wsparcia fizjoterapeutycznego. Ma sprawność ruchową pozwalającą na zastosowanie różnorodnych metod kinezyterapeutycznych. Potrafi demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia ruchowe korzystając ze zdobytej wiedzy i umiejętności, jak również posiada kompetencje do stosowania czynników fizykalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.
Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia będzie posiadał kwalifikacje do świadczenia usług fizjoterapeutycznych wykorzystując zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:
- nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki,
- komunikacji interpersonalnej,
- diagnozy sprawności psychofunkcjonalnej organizmu,
- wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej,
- planowania i przeprowadzenia terapii z wykorzystaniem odpowiednich technik i metod fizjoterapeutycznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
- ewaluacji i oceny efektywności przeprowadzonych działań usprawniających i leczniczych,
- korelacji i współpracy różnorodnych działań terapeutycznych  w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów,
- promocji i edukacji prozdrowotnej pacjenta i jego otoczenia,
- prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywanym zawodem,
- samodoskonalenia oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji związanych z wykonywanym zawodem,
- korzystania  z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych o pacjencie oraz ich właściwej interpretacji,
- prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych,
- kierowania zespołem fizjoterapeutycznym,
- zarządzania podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie fizjoterapii,
- szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Perspektywy zawodowe
Fizjoterapeuci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą oraz znajdują zatrudnienie w:
- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
- szpitalach i klinikach,
- zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych,
- sanatoriach o różnym profilu leczniczym i szpitalach uzdrowiskowych,
- ośrodkach zdrowia,
- poradniach i zakładach rehabilitacji leczniczej,
- gabinetach rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej oraz spa,
- gabinetach masażu,
- salonach fitness,
- klubach sportowych i ośrodkach medycyny sportowej,
- placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych).

Nasze atuty
- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych: pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej, medycyny fizykalnej: fizykoterapii, pracownia biomechaniki i analizy ruchu),
- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne,
- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,
- płatne praktyki pilotażowe,
- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Fizjoterapeutów PWSZ im. Witelona w Legnicy (działalność naukowa, edukacyjna i społeczna),
- uzyskanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu fizjoterapii oraz pokrewnych dyscyplin medycznych, które umożliwia przygotowanie do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), a dzięki temu uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który gwarantuje wielopłaszczyznowe perspektywy zatrudnienia.
Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia może podjąć studia trzeciego stopnia.

Partnerzy
- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia,
- uzdrowiska i sanatoria o różnorodnym profilu leczniczym,
- kluby sportowe,
- placówki oświatowe – szkoły i przedszkola,
- centra i gabinety rehabilitacyjne,
-salony odnowy biologicznej i salony fitness.
Koła naukowe
Rekrutacja

Akademik
Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

Pomoc materialna
Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie:
stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Kwoty pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022
stypendium socjalne - od 700 zł do 950 zł miesięcznie,
zwiększenie stypendium socjalnego - 500 zł miesięcznie,
stypendium rektora - od 750 zł do 950 zł miesięcznie,
stypendium dla osób niepełnosprawnych - od 600 zł do 800 zł miesięcznie,
zapomoga - od 300 zł do 2000 zł,
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów.
 
Dodatkowe informacje: Sekcja ds. pomocy materialnej - pokój 30 w budynku A, tel. 76 723 22 24.