pokaďż˝ menu
Fizjoterapia

JAK UCZYMY?
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę: profersorów i doktorów z zakresu medycyny oraz profesorów i doktorów nauk o kulturze fizycznej specjalizujących się w fizjoterapii. Odbywają się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.
Zajęcia praktyczne student realizuje w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w zakladach i pracowniach rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych oraz na oddziałach szpitalnych.

CZEGO UCZYMY?
Absolwent posiada predyspozycje do pracy z osobami zdrowymi i chorymi, z osobami z róznymi dysfunkcjami psychofizycznymi, z niepełnosprawnościa, jak również z grupami wymagającymi dodatkowego wsparcia fizjoterapeutycznego. Ma sprawność ruchową pozwalającą na zastosowanie różnorodnych metod kinezyterapeutycznych. Potrafi demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia ruchowe. korzystając ze zdobytej wiedzy i umiejętności, jak również posiada kompetencje do stosownia czynników fizykalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

PRAKTYKI
Studenci odbywają praktyki już po I roku studiów - w łącznej ilości 920 godzin. Obejmują one fizjoterapię ogólną, kinezyterapię, fizykoterapię i masaż oraz fizjoterapię kliniczną.

CO PO STUDIACH?
Absolwenci przygotowani będą do podjęcia pracy w podmiotach prowadzących działalność leczniczą (szpitale, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne, przychodnie), świadczenia usług fizjoterapeutycznych, podjęcia pracy w placówkach oświatowych, klubach sportowych i instutucjach związanych z poprawą kondycji zdrowotnej, prowadzenia działalności gospodarczej, edukacji zdrowotnej i profilaktyki, kontynuacji studiów drugiego stopnia.

OFERTA POZADYDAKTYCZNA
Studencki Koło Naukowe Młodych Medyków aktywnie działa, organizując pokazy i szkolenia z zakresu medycyny. Studenci Koła uczestniczą aktywnie w konferencjach, sympozjach , seminariach, zjazdach poświęconych działalności Koła. Umacniają więzi koleżeńskie i kreują wizerunek absolwenta.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Uczelnia nasza współpracuje w ramach programu Erasmus+ z 36 partnerami zagranicznymi, z którymi zawarte są umowy dwustronne oraz o partnerstwie. Umożliwia to studentom wyjazdy m.in. do Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoch.

KOMFORTOWY AKADEMIK
Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

POMOC MATERIALNA
Studenci mają możliwość o przyznanie pomocy materialnej w formie:
- stypendium socjalnego - 300 - 500 zł. miesięcznie,
- zwiększenia stypendium socjalnego - 250 zł. miesięcznie,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów - 400 - 600 zł. miesięcznie,
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  - 260 - 450 zł. miesięcznie,
- zapomogi - 200 - 1000 zł. ,
- stpendium ministra za wybitne osiągnięcia.
(powyższe kwoty obowiązują w roku akademickim 2014/2015)