Kierunek Coaching zdrowego stylu życia

KIERUNEK COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Dyscyplina wiodące: Nauki o zdrowiu

O kierunku
Coaching zdrowego stylu życia to innowacyjny kierunek studiów, dostosowany do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy, uczący umiejętności praktycznych poszukiwanych przez pracodawców i wychodzący naprzeciw trendom i potrzebom społecznym.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia.

Treści programowe mieścić się będą głównie w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Akcentuje się w nich funkcje aktywności fizycznej i właściwego żywienia dla uzyskania korzyści zdrowotnych. Społeczny charakter interakcji w procesie budowania nawyków zdrowego stylu życia wymaga wyposażenia absolwenta w niezbędne kompetencje również z zakresu nauk społecznych (relacje interpersonalne oraz wewnątrzgrupowe).

Realizowane treści kształcenia znacząco wpływają na rozwój osobisty. Nabyte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne pomogą stosować efektywną komunikację podczas sesji coachingowych, zadawać pytania świadczące o aktywnym słuchaniu i rozumieniu klienta oraz budować atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania w relacji z klientem.

Koncepcja kształcenia na kierunku obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, niezbędnej do skutecznego inspirowania i motywowania w zakresie:

- wyboru najlepszego sposobu na rozwijanie sprawności fizycznej,
- wyboru lub zmiany nawyków żywieniowych,
- pokonania stresu/przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
- osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym,
- wsparcia po długotrwałej chorobie,
- wsparcia przy problemach zdrowotnych mających podłoże psychosomatyczne,
- panowania nad emocjami.

Wybrane przedmioty

- anatomia, fizjologia człowieka i biomechanika aktywności fizycznej,
- dydaktyka pracy w szkole,
- treningi: zdrowotne, sportowe, relaksacyjne,
- diet coaching,
- fitoterapia i ziołolecznictwo,
- marketing sportowy,
- zarządzanie w sporcie,
- psychologia zdrowia,
- psychoterapia,
- life coaching,
- coaching w sporcie,
- coaching grupowy w uzdrowiskach,
- public relations w ochronie zdrowia,
- ergonomia pracy i wypoczynku,
- aerial joga,
- turystyka aktywna w okresie zimowym,
- turystyka i rekreacja w okresie letnim.
 
Praktyki zawodowe
Studenci kierunku Coaching zdrowego stylu życia odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 605 godzin. Praktyki zawodowe realizowane są w ośrodkach, stowarzyszeniach, organizacjach państwowych i społecznych oraz zakładach pracy posiadających wydziały lub komórki organizacyjne działające w obszarze promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

 

Wśród nich znajdują się: instytucje oświatowe i opiekuńcze realizujące podstawę programową w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, centra i kluby rekreacyjno-sportowe, ośrodki terapii ruchowej, baseny, stowarzyszenia osób aktywnych fizycznie, zakłady pracy, hotele, domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości, uzdrowiska 

i sanatoria, centra leczenia nadwagi i otyłości, stowarzyszenia ludzi otyłych lub przewlekle chorych, kluby seniorów, poradnie dietetyczne i terapeutyczne, przychodnie lekarskie.

 

Absolwenci

Absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zwłaszcza na innych kierunkach z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Realizacja programu studiów na kierunku Coaching zdrowego stylu życia daje również możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego.

Absolwenci nowo tworzonego kierunku uzyskają kompetencje i formalne kwalifikacje w zakresie wspierania drugiego człowieka w rozwoju i osiąganiu jego własnych celów związanych ze zmianą stylu życia. Staną się jednocześnie twórcami i wdrożeniowcami modelu opieki prozdrowotnej na poziomie regionalnym, a docelowo także na poziomie krajowym.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

- placówkach oświatowych,
- klubach sportowych,
- ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach i uzdrowiskach, div>
- firmach i organizacjach oraz instytucjach związanych z poprawą kondycji zdrowotnej,
- działach kadr i public relations.

Coach zdrowego stylu życia będzie niejako trenerem, kreatorem i animatorem zdrowego stylu życia.

 

Nasze atuty

- absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, a wybór dalszej drogi rozwoju zależy od ich preferencji i może podążać w różnych kierunkach związanych ze zdrowiem: dietetyka, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz psychologia społeczna i coaching,
- Realizacja programu studiów na kierunku Coaching zdrowego stylu życia pozwala na zdobycie pełnych kwalifikacji  pedagogicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, laboratoria i pracownie umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, leczenia ruchem, masażu i terapii manualnej, fizykoterapii, biomechaniki i analizy ruchu, sala fitness, siłownia, sala gier i zabaw ruchowych, pracownia treningów motorycznych i treningu zdrowotnego),
- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne.

 

Partnerzy
- placówki oświatowe - szkoły i przedszkola,
- kluby sportowe i stowarzyszenia krzewiące kulturę fizyczną,
- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia,
- hotele, baseny i pływalnie,
- sanatoria i uzdrowiska lecznicze.

 

Koła naukowe

 

Rekrutacja

 

Akademik

Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

 

Pomoc materialna

Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie:
stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Kwoty pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022
stypendium socjalne - od 700 zł do 950 zł miesięcznie,
zwiększenie stypendium socjalnego - 500 zł miesięcznie,
stypendium rektora - od 750 zł do 950 zł miesięcznie,
stypendium dla osób niepełnosprawnych - od 600 zł do 800 zł miesięcznie,
zapomoga - od 300 zł do 2000 zł,
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów.
 
Dodatkowe informacje: Sekcja ds. pomocy materialnej - pokój 30 w budynku A, tel. 76 723 22 24.