pokaďż˝ menu
Stypendia

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017


STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI

 

STYPENDIA REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW  NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zaliczył I rok studiów na studiach pierwszego stopnia i uzyskał w poprzednim roku akademickim:

a)            wysoką średnią ocen i/lub

b)            wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i/lub

c)            osiągnięcia naukowe i/lub

d)           osiągnięcia artystyczne.

 

WNIOSKI NALEŻY POBIERAĆ I SKŁADAĆ
WE WŁAŚCIWYM DZIEKANACIE WYDZIAŁU

W TERMINIE 
DO 25 WRZEŚNIA 2016 r.

 

Szczegółowe informacje o stypendium rektora dla najlepszych studentów zawarte są w § 2 ust. 4 i 5 oraz w § 22, 23 i 24 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów, który stanowi załącznik do Zarządzenia  nr 15/16 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 15 czerwca 2016 roku.

 

 

 

Wnioski:

Dietetyka 1 rok - studia stacjonarne/ niestacjonarne

Dietetyka 2 rok - studia stacjonarne

Fizjoterapia 1 rok - studia stacjonarne

Pielęgniarstwo 1 rok - studia stacjonarne

Pielęgniarstwo 2 rok - studia stacjonarne

Ratownictwo medyczne 1 rok - studia stacjonarne

Ratownictwo medyczne 2 rok - studia stacjonarne

oświadczenie

konto

wniosek część B

wniosek część C

wniosek część D